logo OPPIvlajka EU

Dotační program: Operační program „Podnikání a inovace“, program Potenciál
Číslo projektu: 4.2 PT03 / 055
Příjemce dotace: E S L, a.s., Brno, Dukelská 69/71
Datum zahájení: 01.03.2011
Datum ukončení: 30.04.2013
Místo realizace: E S L, a.s., Brno, Dukelská 69/71
Popis projektu:
Projekt je součástí plánu dalšího strategického rozvoje žadatele a přímo navazuje na jeho stávající spolupráci  s VUT-FSI Brno při vývoji zařízení pro výrobu čisté páry, které využívá principu spojení deskového výměníku tepla s parním separátorem.
Podstatou projektu je využít dlouholeté zkušenosti žadatele s projekcí a dodávkami zdrojů tepla a systémů tepelného hospodářství a vybudovat v Brně nové výzkumně-vývojové středisko zaměřené na výzkum, vývoj a inovace technologií pro výrobu čisté páry.
Projekt předpokládá, že žadatel bude při realizaci projektu spolupracovat s odbornými výzkumnými organizacemi
a pracovišti technických vysokých škol. V průběhu projektu budou zřízena nová kvalifikovaná pracovní místa na úseku výzkumu a vývoje. Výstupy z projektu budou následně přeneseny a bezprostředně využity v průmyslové výrobě nových, moderních vyvíječů čisté páry s deskovými výměníky s využitím např. ve zdravotnictví, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu.
Přínosy realizace projektu:
Realizace projektu:
- podpoří vybudování nového vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií,
- zvýší kapacitu žadatele pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity,
- zvýší počet podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní vývoj a výzkum,
- umožní prohloubení spolupráce žadatele s výzkumnými a vývojovými organizacemi a výzkumnými pracovišti technických vysokých škol,
- umožní vznik nových kvalifikovaných pracovních míst a tím podpoří rozvoj znalostní ekonomiky,
- podpoří zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a to přenesením výsledků výzkumu a vývoje do průmyslové výroby.

 

 

 

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ STŘEDISKO SPOLEČNOSTI E S L, a.s.

Dotační program:

Operační program „Podnikání a inovace“, program Potenciál

Číslo projektu:

4.2 PT03 / 055

Příjemce dotace:

E S L, a.s., Brno, Dukelská třída 69/71

Datum zahájení:

01.03.2011

Datum ukončení:

30.04.2013

Místo realizace:

E S L, a.s., Brno, Dukelská 69/71

Popis projektu:

Projekt je součástí plánu dalšího strategického rozvoje žadatele a přímo navazuje na jeho stávající spolupráci  s VUT-FSI Brno při vývoji zařízení pro výrobu čisté páry, které využívá principu spojení deskového výměníku tepla s parním separátorem.

Podstatou projektu je využít dlouholeté zkušenosti žadatele s projekcí a dodávkami zdrojů tepla a systémů tepelného hospodářství a vybudovat v Brně nové výzkumně-vývojové středisko zaměřené na výzkum, vývoj a inovace technologií pro výrobu čisté páry.

Projekt předpokládá, že žadatel bude při realizaci projektu spolupracovat s odbornými výzkumnými organizacemia pracovišti technických vysokých škol. V průběhu projektu budou zřízena nová kvalifikovaná pracovní místa na úseku výzkumu a vývoje. Výstupy z projektu budou následně přeneseny a bezprostředně využity v průmyslové výrobě nových, moderních vyvíječů čisté páry s deskovými výměníky s využitím např. ve zdravotnictví, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu.

Přínosy realizace projektu:

- podpoří vybudování nového vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií,
- zvýší kapacitu žadatele pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity,
- zvýší počet podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní vývoj a výzkum,
- umožní prohloubení spolupráce žadatele s výzkumnými a vývojovými organizacemi a výzkumnými pracovišti technických vysokých škol, 
- umožní vznik nových kvalifikovaných pracovních míst a tím podpoří rozvoj znalostní ekonomiky,
- podpoří zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a to přenesením výsledků výzkumu a vývoje do průmyslové výroby.

Realizace projektu:

Projekt byl realizovanán v období od 1.3.2011 do 24.4.2013, kdy byl úspěšně ukončen.

V průběhu realizace projektu:

a) byly pořízeny pozemky pro výstavbu nového výzkumně vývojového střediska,
b) byla realizována výstavba novostavby výzkumného a vývojového střediska,
c) byla provedena rekonstrukce prototypové dílny,
d) byly upraveny pozemky a vybudovány inženýrské sítě a komunikace,
e) byly pořízeny prostředky informačních a komunikačních technologií (dodávky hardware a sítí, software a data),
f) byly realizovány dodávky ostatních strojů a zařízení.

Příjemce dotace také realizoval aktivity související se splněním předepsané publicty projektu.

Na tiskovinách souvisejících s projektem byly umístěny prvky povinné publicity (loga a předepsaný text). V rámci internetové prezentace příjemce dotace byla zpracována samostatná část věnovaná realizaci projektu s prvky povinné publicity (www.esl.cz).

V průběhu stavebních prací byl na viditelném místě u hlavního vstupu do objektu umístěn velkoplošný banner s informacemi o projektu s prvky povinné publicity. Po ukončení projektu byla u hlavního vchodu všech objektů, které souvisí s projektem (hlavní budova společnosti, objekt výzkumně vývojového střediska a prototypová dílna) umístěna trvalá informační deska (gravírovaná plaketa) s informacemi o projektu.

Všechny pořízené stroje a zařízení, HW a SW byly viditelně označeny samolepícími etiketami s prvky povinné publicity. Pro dololožení splnění podmínek povinné publicity projektu byla pořízena fotodokumentace.

Závěrečné vyhodnocení projeku:

Realizací projektu byla vybudována nová výzkumně vývojová kapacita zaměřená na výzkum, vývoj a inovace technologií pro výrobu čisté páry. Významným způsobem tak byl podpořen rozvoj znalostní ekonomiky a to zejména vytvořením nových, kvalifikovaných pracovních míst.

V průběhu realizace projektu byly realizovány všechny požadované aktivity a bylo dosaženo všech plánovaných cílů, výsledků a výstupů.

Projekt byl realizován v souladu s plánovaným časovým harmonogramem. Rozpočet projektu nebyl překročen, výše způsobilých výdajů projektu byla dodržena.

Příjemce dotace k datu ukončení projektu splnil všechny závazné ukazatele projektu.

EU_výzkumné středisko EU_výzkumné středisko EU_výzkumné středisko
EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo