facebook
e-shop

O nás

Tomu, co děláme, skutečně rozumíme

Již od roku 1993 se věnujeme navrhování, a hlavně realizování systémů vybraných technických zařízení budov. Naší filozofií je autenticita a vzájemná důvěra s obchodními partnery. Snažíme se dodržovat tradiční hodnoty, fungovat jednoduše a efektivně. Řídíme se mottem: „Udělat práci jednou, ale kvalitně, je v konečném důsledku efektivnější, rychlejší a mnohem levnější.“

Ing. Ladislav Lněníček
Zakladatel firmy E S L, a.s.

 

HISTORIE

Je rok 1992 a živnostenský úřad vydává živnostenský list na jméno Ing. Ladislav Lněníček. Obor podnikání je topenářství, instalatérství. V roce 1994 se rozšiřují možnosti spolupráce v Rusku. Zdejší podmínky vyžadují založení právnické osoby, a tak 1. srpna 1995 vznikla akciová společnost E S L, a.s. Hlavními činnostmi společnosti jsou montážní práce prováděných instalací technických zařízení budov, především oboru ústředního vytápění, zdravotně-technických a plynovodních instalací.

 

firma ESL v Brně

 

Další rozvoj a rozšiřování aktivit

Vzhledem k potřebě vykonávat v oblasti instalací technických zařízení budov komplexnější služby a dodávky, rozšiřujeme postupně své činnosti o obory elektroinstalací, ale především systémy měření a regulací.

V roce 2000 úspěšně zavádíme systém řízení jakosti dle ISO 9001. Certifikační společností byla DNV (Det Norske Veritas). Tato certifikace přináší veškerým procesům uvnitř i vně společnosti jednotný a transparentní rámec, který se okamžitě projevuje zejména při řešení projektů větších rozsahů.

Na počátku roku 2000 dochází k významnému rozšíření obchodní činnosti. Obchodní oddělení firmy zajišťuje kromě marketingových služeb pro E S L, a.s. i maloobchodní a velkoobchodní prodej topenářského a instalatérského zboží.

V průběhu roku 2003 budujeme vlastní dílnu řemesel, kde vyrábíme na míru výrobky z černých materiálů. Ta byla v roce 2013 kompletně modernizována, vybavena novými CNC stroji a zavedena výroba a zpracování nerezových materiálů.

V dubnu 2009 slavnostně otvíráme školicí centrum společnosti, v němž pořádáme pravidelná školení a kurzy pro zvýšení profesní kvalifikace a další rozvoj nejen vlastních pracovníků společnosti, ale i partnerských firem.

 

 Vývoj

Každý výzkumný a vývojový projekt je takový velký sen, který se plní díky mnoha hodinám usilovné práce celého týmu.

Práce v našem oboru nás motivuje k tomu se neustále vzdělávat a hledat nové cesty, jak zdokonalit naše produkty. V tom nám velmi pomáhá spolupráce s předními českými technickými univerzitami. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji si můžeme být jistí, že naši klienti vždy dostanou to nejúčinnější možné řešení.

Vaše spokojenost dává naší práci smysl.

 

Politika kvality

Trvalá prosperita firmy vychází z vize:

Strategickým záměrem E S L, a.s. v souladu se stanovenou vizí společnosti je navrhování, výroba, dodávky a zajišťování servisu produktů a služeb zejména v oblasti technických a technologických zařízení budov, podle potřeb a požadavků našich zákazníků, při neustálém zvyšování kvality.

K naplňování této vize přijala společnost opatření:

Společnost E S L, a.s. neustále hledá co nejefektivnější cesty a nástroje na zrychlení, zpřesnění a zkvalitnění poznání potřeb zákazníků a všech svých činností, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti.

Vedení společnosti s vědomím odpovědnosti za poskytovanou kvalitu svých služeb a produktů osobně odpovídá za vhodné nastavení a rozvoj systému zabezpečení kvality a za vytvoření podmínek k jeho neustálému zlepšování. Současně se společnost zavazuje k plnění všech právních předpisů a příslušných požadavků.

Společnost je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své zaměstnance. E S L, a.s. proto zabezpečuje zvyšování odborné a jazykové úrovně na všech úrovních, rozvíjí a udržuje firemní kulturu jako základ spokojenosti a produktivity všech svých zaměstnanců.

Do celkového systému kvality jsou zahrnuti všichni externí poskytovatelé, od kterých vyžadujeme prokázání kvality dodávaných produktů a služeb. Neustálým zvyšováním kvality služeb chce společnost E S L, a.s. být mezi nejlepšími ve svém oboru v ČR, ale i v zahraničí, s cílem udržet a posilovat své postavení na trhu.

Naplňování této politiky je odvozeno od společného úsilí všech zaměstnanců společnosti E S L, a.s., podpořeného angažovaností a aktivním zapojením na všech úrovních řízení.

Účinnost je dána dnem vyhlášení.

 

Etický kodex

Žijeme našimi hodnotami

Ve společnosti E S L, a.s. klademe důraz na vystupování a mezilidské vztahy, a to nejen na pracovišti, ale i směrem do okolí firmy. Považujeme to za základní povinnost každého z nás. Všichni zaměstnanci firmy se těmito zásadami řídí a tím také tvoří vnější povědomí o naší společnosti.

Společnost E S L, a.s. se proto rozhodla vydat tyto obecně platné zásady písemně, aby tak usnadnila jejich šíření a umožnila zavádění těchto pravidel mezi všechny její členy.

Při naplňování naší vize a cílů promítáme naše hodnoty do všech rozhodnutí, která činíme.

Žádné polovičatosti. Žádné výjimky. Žádné výmluvy.

 

Zásady chování

Společnost E S L, a.s. považuje za základní principy, které vedou k etickému chování a dobrému jménu, následující hodnoty:

Jednání ve prospěch zákazníka

Společnost E S L, a.s. je zakázková společnost.  Je tedy patrné, že zákazník a uspokojení jeho potřeb je vždy na prvním místě. K našim zákazníkům vždy přistupujeme s úctou a snažíme se při realizaci díla vyjít vstříc v maximální možné míře.

Profesionalita

Profesionál je základní stavební jednotka naší společnosti. Je to člověk, který je špičkou ve svém oboru, vystupuje v souladu s firemní kulturou a jedná ve prospěch zákazníka. Profesionalita vychází ze zkušeností, ctíme a vážíme si tedy spolupracovníků, kteří naší společnosti věnovali řadu let své profesní kariéry.

Profesionalita pro nás také znamená důraz na osobní rozvoj každého jednotlivce, který tak roste se společností a neustále ji udržuje na vysoké úrovni. To vyžaduje osobní zaujetí, ochotu přijmout přidělené úkoly a vůli dosáhnout potřebných znalostí a dovedností.

Týmovost

Práce v týmu patří mezi základní principy práce ve společnosti E S L, a.s. Proto klademe důraz na týmové chování a jednání, které zahrnuje nejen spolupráci s kolegy, ale také respektování práce ostatních. Jen silný tým vzájemně se respektujících lidí je schopen vytvářet hodnoty a posunovat společnost dál.

Loajalita

Hájení dobrého jména firmy a vystupování v souladu s dobrou pověstí naší společnosti patří mezi základní požadavky na chování každého zaměstnance. Současně to znamená neslučitelnost jakéhokoli prosazování vlastních zájmů, které by bylo v rozporu se zájmy společnosti. Předpokládá a vyžaduje se dodržování vnitřních směrnic a interních pravidel.

Talent management

Ve firmě E S L, a.s. oceňujeme kreativitu a otevřenost. Vyzýváme naše zaměstnance k vlastnímu rozvoji a rozšiřování svých kompetencí. Plánujeme a podporujeme jejich kariérní růst a provázíme je jejich profesním životem v naší společnosti. Naše nové kolegy plánovitě zaučujeme na jejich pracovní pozici. Jakoukoli jejich iniciativu ve prospěch společnosti podporujeme. V rámci zpětné vazby přizpůsobujeme jeho osobní rozvoj.

Respekt k ostatním

Úcta k jednotlivci, rovnost a čestnost jsou základem veškeré naší činnosti. Vyžadujeme čestnost, odpovědnost a píli. Podporujeme naše zaměstnance při otevřené a aktivní spolupráci, ke zlepšování pracovních metod a postupů a k rozvoji mezilidských a pracovních vztahů

Každý zaměstnanec společnosti E S L, a.s. naslouchá názorům ostatních, i když se nemusejí shodovat s názorem daného jedince. Je důležité, aby všichni respektovali osobní a pracovní prostor každého a plánovali osobní schůzky a pracovní záležitosti s ohledem na časový plán jednotlivce. To zahrnuje i včasné plnění závazků jednoho vůči druhému a v případě nemožnosti dodržet daný termín včasné navržení nového termínu.

Společenská odpovědnost

Uvědomujeme si, že ne každý má dostatečný přístup ke zdrojům. Nemusí tak být naplňovány jeho základní potřeby. Společnost E S L, a.s. vnímá tuto skutečnost a má neustálou snahu pomáhat svou prací těm, kteří nemají ve společnosti takové štěstí.

 

Zásady jednání

Záměrem společnosti E S L, a.s. je stanovit zásady jednání, které by upravovaly činnost všech pracovníků při výkonu práce. Tyto zásady jednání přispívají k zajištění odpovědného a trvale udržitelného rozvoje v souladu s dlouhodobou strategií firmy.

Dodržování zákona

Společnost E S L, a.s. se dodržuje platné zákony země, ve které podniká. Zvláštní pozornost je věnována zásadě, kdy se společnost zdržuje financování jakékoli politické strany nebo politické činnosti a odmítá jakoukoli formu aktivní nebo pasivní korupce. Od všech svých zaměstnanců bez výjimky vyžaduje chování v rámci principu: Vždy jednejte legálně, správně a v duchu všech zákonů, předpisů a směrnic. Nenabízíme a nepodporujeme nezákonné pobídky a dary.

Lidská práva

Společnost E S L, a.s. se zavazuje dodržovat pravidla férového jednání v oblasti zaměstnanosti, včetně zákazu všech forem nelegální diskriminace. Společnost E S L, a.s. se zavazuje dodržovat platné zákony v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti všude tam, kde působí, včetně dodržování zákonů, které se týkají svobody shromažďování, soukromí, zákazu nucené, povinné a dětské práce, a zákonů, které se týkají eliminace každé nevhodné diskriminace v oblasti zaměstnanosti.

BOZP (bezpečnost práce)

Udržujeme a zvyšujeme povědomí našich a externích zaměstnanců, že svým chováním zásadně ovlivňují bezpečnost svou a okolí, v němž se pohybují. Zejména vedoucí pracovníci jsou si vědomi zajištění dodržování zásad BOZP na pracovištích a aktivně se zapojují do jejich dodržování.

Zásady BOZP jsou závazné pro všechny zaměstnance a je jim věnována zvýšená pozornost.

Důvěrnost informací

E S L, a.s. se řídí místními zákony a předpisy i zásadami důvěrnosti, pokud jde o uchovávání a využívání informací, konkrétně osobních údajů, výsledků hodnocení nebo zdravotních údajů zaměstnanců. Při používání globálních datových systémů pro nahrávání dat o zaměstnancích se společnost E S L, a.s. zavazuje jednat podle legislativy v oblasti používání a zveřejňování informací o zaměstnancích a neposkytování těchto údajů třetím stranám bez souhlasu dotčeného zaměstnance, pokud se nejedná o zákonný požadavek ze strany úřadů.

Bezúhonnost

Společnost E S L, a.s. očekává od všech svých zaměstnanců, že při výkonu své pracovní činnosti budou jednat čestně. Zaměstnanci společnosti E S L, a.s. pracují ve prospěch společnosti a vyhýbají se všem činnostem, které mohou vést ke střetu zájmů. Společnost E S L, a.s. a její zaměstnanci neposkytnou ani nepřijmou úplatky, benefity ani cokoli cenného od stran zúčastněných v činnostech E S L, a.s.

Zázemí

Dbáme na udržování pořádku a čistoty na všech pracovištích firmy, stejně jako na vybavenost areálu. Jsme si vědomi, že v dobrých podmínkách a s dobrým vybavením můžeme provádět kvalitní práci, která uspokojí potřeby zákazníků. Zároveň je odpovědností každého jednotlivce udržovat své pracoviště podle daných zásad nejen po skončení pracovní směny, ale i v jejím průběhu.

Péče o životní prostředí

Dbáme na dodržování zásad ochrany životního prostředí, a to nejen tříděním odpadu, ale i dodržováním správného nakládání s nebezpečnými odpady jako jsou oleje, emulze aj. Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí a respektuje při podnikatelské činnosti normy stanovené pro oblast odpadů, emisí apod.

Vztahy s dodavateli

Naše vztahy s dodavateli jsou založeny na vzájemném respektu a korektnosti. Vůči našim dodavatelům vystupujeme spravedlivě a ctíme férové obchodní praktiky. Preferujeme spíše týmovou spolupráci před striktními vztahy dodavatel – odběratel. Stejně jako naše zákazníky, tak i dodavatele považujeme za naše partnery. Prokáže-li dodavatel dlouhodobě plnění našich požadavků, snažíme se spolupracovat na dlouhodobě se rozvíjejícím vztahu.

Očekáváme také, že naši dodavatelé ctí etické hodnoty a způsoby chování shodné s našimi nebo se jim velmi blíží.

Vztahy s konkurencí

Společnost E S L, a.s. si počíná v konkurenčním boji čestně a v rámci zákonů. Zakládáme si na korektních vztazích a nikdy nepoškozujeme dobré jméno našich konkurentů. Dbáme, aby zaměstnanci ve styku s konkurencí respektovali důvěrnost obchodních či jinak důvěrných informací. Společnost se nepokouší nečestnými způsoby získat informace o podnikání konkurentů a stejně tak nepoužívá restriktivní obchodní praktiky ani nezneužívá v žádné formě své postavení na trhu.

 

Certifikáty

Víme, že je stále potřeba se učit a posouvat, abychom vám mohli přinášet jen ta nejlepší řešení. 

Certifikáty kvality

 Certifikát systému řízení ISO 9001 

Potvrzení o způsobilosti přenosu značení

Oficiální distributor

Certifikovaný partner Alfa Laval

Certifikát AMIT

Certifikát DUCO

 Servisní partner

Autorizovaný servisní partner Alfa Laval Servisní partner ROTHENBERGER - Šimka Servisní partner ROTHENBERGER - Nejez

Certifikáty výroby