facebook
e-shop

O nás

Tomu, co děláme, skutečně rozumíme

Již od roku 1993 se věnujeme navrhování, a hlavně realizování systémů vybraných technických zařízení budov. Naší filozofií je autenticita a vzájemná důvěra s obchodními partnery. Snažíme se dodržovat tradiční hodnoty, fungovat jednoduše a efektivně. Řídíme se mottem: „Udělat práci jednou, ale kvalitně, je v konečném důsledku efektivnější, rychlejší a mnohem levnější.“

Ing. Ladislav Lněníček
Zakladatel firmy E S L, a.s.

 

HISTORIE

Je rok 1992 a živnostenský úřad vydává živnostenský list na jméno Ing. Ladislav Lněníček. Obor podnikání je topenářství, instalatérství. V roce 1994 se rozšiřují možnosti spolupráce v Rusku. Zdejší podmínky vyžadují založení právnické osoby, a tak 1. srpna 1995 vznikla akciová společnost E S L, a.s. Hlavními činnostmi společnosti jsou montážní práce prováděných instalací technických zařízení budov, především oboru ústředního vytápění, zdravotně-technických a plynovodních instalací.

firma ESL v Brně

 

Další rozvoj a rozšiřování aktivit

Vzhledem k potřebě vykonávat v oblasti instalací technických zařízení budov komplexnější služby a dodávky, rozšiřujeme postupně své činnosti o obory elektroinstalací, ale především systémy měření a regulací.

V roce 2000 úspěšně zavádíme systém řízení jakosti dle ISO 9001. Certifikační společností byla DNV (Det Norske Veritas). Tato certifikace přináší veškerým procesům uvnitř i vně společnosti jednotný a transparentní rámec, který se okamžitě projevuje zejména při řešení projektů větších rozsahů.

Na počátku roku 2000 dochází k významnému rozšíření obchodní činnosti. Obchodní oddělení firmy zajišťuje kromě marketingových služeb pro E S L, a.s. i maloobchodní a velkoobchodní prodej topenářského a instalatérského zboží.

V průběhu roku 2003 budujeme vlastní dílnu řemesel, kde vyrábíme na míru výrobky z černých materiálů. Ta byla v roce 2013 kompletně modernizována, vybavena novými CNC stroji a zavedena výroba a zpracování nerezových materiálů.

V dubnu 2009 slavnostně otvíráme školicí centrum společnosti, v němž pořádáme pravidelná školení a kurzy pro zvýšení profesní kvalifikace a další rozvoj nejen vlastních pracovníků společnosti, ale i partnerských firem.

 Vývoj

Každý výzkumný a vývojový projekt je takový velký sen, který se plní díky mnoha hodinám usilovné práce celého týmu.

Práce v našem oboru nás motivuje k tomu se neustále vzdělávat a hledat nové cesty, jak zdokonalit naše produkty. V tom nám velmi pomáhá spolupráce s předními českými technickými univerzitami. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji si můžeme být jistí, že naši klienti vždy dostanou to nejúčinnější možné řešení.

Vaše spokojenost dává naší práci smysl.

  Politika kvality

Trvalá prosperita firmy vychází z vize:

Strategickým záměrem E S L, a.s. v souladu se stanovenou vizí společnosti je navrhování, výroba, dodávky a zajišťování servisu produktů a služeb zejména v oblasti technických a technologických zařízení budov, podle potřeb a požadavků našich zákazníků, při neustálém zvyšování kvality.

K naplňování této vize přijala společnost opatření:

Společnost E S L, a.s. neustále hledá co nejefektivnější cesty a nástroje na zrychlení, zpřesnění a zkvalitnění poznání potřeb zákazníků a všech svých činností, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti.

Vedení společnosti s vědomím odpovědnosti za poskytovanou kvalitu svých služeb a produktů osobně odpovídá za vhodné nastavení a rozvoj systému zabezpečení kvality a za vytvoření podmínek k jeho neustálému zlepšování. Současně se společnost zavazuje k plnění všech právních předpisů a příslušných požadavků.

Společnost je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své zaměstnance. E S L, a.s. proto zabezpečuje zvyšování odborné a jazykové úrovně na všech úrovních, rozvíjí a udržuje firemní kulturu jako základ spokojenosti a produktivity všech svých zaměstnanců.

Do celkového systému kvality jsou zahrnuti všichni externí poskytovatelé, od kterých vyžadujeme prokázání kvality dodávaných produktů a služeb. Současně jsou pro zvyšování kvality důležité i požadavky zákazníků.

Naplňování této politiky je odvozeno od společného úsilí všech zaměstnanců společnosti E S L, a.s., podpořeného angažovaností a aktivním zapojením na všech úrovních řízení.

Účinnost je dána dnem vyhlášení.

Etický kodex

Žijeme našimi hodnotami

Ve společnosti E S L, a.s. klademe důraz na vystupování a mezilidské vztahy, a to nejen na pracovišti, ale i směrem do okolí firmy. Považujeme to za základní povinnost každého z nás. Všichni zaměstnanci firmy se těmito zásadami řídí a tím také tvoří vnější povědomí o naší společnosti.

Společnost E S L, a.s. se proto rozhodla vydat tyto obecně platné zásady písemně, aby tak usnadnila jejich šíření a umožnila zavádění těchto pravidel mezi všechny její členy.

Při naplňování naší vize a cílů promítáme naše hodnoty do všech rozhodnutí, která činíme.

Žádné polovičatosti. Žádné výjimky. Žádné výmluvy.

Celé znění etického kodexu zde >>>

Certifikáty

Víme, že je stále potřeba se učit a posouvat, abychom vám mohli přinášet jen ta nejlepší řešení. 

Certifikáty kvality

 Certifikát systému řízení ISO 9001 

Potvrzení o způsobilosti přenosu značení

Osvědčení o způsobilosti dodavatele

Oficiální distributor

Certifikovaný partner Alfa Laval

Certifikát AMIT

Certifikát DUCO

 Servisní partner

Autorizovaný servisní partner Alfa Laval Servisní partner ROTHENBERGER - Šimka Servisní partner ROTHENBERGER - Nejez

Certifikáty výroby

Výroba vyvíječe čisté páry STEAMEX Výroba PZO_TUV Výroba tlakových nádrží
 

Naše projekty

VÝSTAVBA A VYBAVENÍ ŠKOLICÍHO CENTRA FIRMY E S L, a.s.

Datum zahájení:                   01.07.2008
Datum ukončení:                  31.03.2010

Školicí a vzdělávací centrum bude vybudováno ve vlastní administrativní budově v Brně. V rámci projektu bude stavebně rekonstruováno třetí nadzemní podlaží a opraveny půdní prostory. Školící a vzdělávací centrum bude zahrnovat školící místnost s kapacitou až 25 osob, kancelář lektora, kuchyňku a sociální zařízení.

Školicí a vzdělávací centrum bude vybaveno nezbytným nábytkem a školicími pomůckami (výpočetní technikou, výukovým a kancelářským softwarem, tabulí, data projektorem s projekčním plátnem a interaktivní tabulí).
Školení v novém školicím středisku bude realizováno především v oblasti nových trendů, postupů a metod projektového řízení ve stavebnictví. Školicí středisko bude využíváno jak samotným žadatelem, tak i ostatními podnikatelskými subjekty, spolupracujícími organizacemi a vzdělávacími institucemi. Celý projekt je realizován s cílem přenosu mezinárodně uznávaných metod v oblasti projektového řízení směrem k zainteresovaným subjektům. Realizací moderních projektových postupů v praxi dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a ostatních podnikatelských subjektů prostřednictvím růstu odborné způsobilosti zaměstnanců.

 

MARKETINGOVÉ INOVACE METOD PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI E S L, a.s.

Datum zahájení:                   02.05.2011 
Datum ukončení:                  30.04.2012

Cílem projektu je využít kvalitní a dostupné poradenské služby v oblasti marketingových inovací a podpořit tak prodej a distribuci výrobků a služeb společnosti E S L, a.s. a tím zvýšit konkurenceschopnost Žadatele, jeho postavení na trhu i budoucí prosperitu.

 

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ STŘEDISKO SPOLEČNOSTI E S L, a.s.

Datum zahájení:                   01.03.2011
Datum ukončení:                  30.04.2013

Realizací projektu byla vybudována nová výzkumně vývojová kapacita zaměřená na výzkum, vývoj a inovace technologií pro výrobu čisté páry. Významným způsobem tak byl podpořen rozvoj znalostní ekonomiky a to zejména vytvořením nových, kvalifikovaných pracovních míst.

 

Vývoj a inovace systému INVYSYS

Datum zahájení:                   01.01.2016
Datum ukončení:                  31.12.2017

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj transferu znalostí mezi malým podnikem E S L, a.s. a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podniku. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 logo eu a ministerstva průmyslu a obchodu

 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005044

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Program Partnerství znalostního transferu výzva I

 

Komplexní systém pro diagnostiku provozních stavů deskových výměníků

Datum zahájení:                   01.02.2018 
Datum ukončení:                  30.11.2018

Společnost E S L, a.s. realizuje projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012734 s názvem „Komplexní systém pro diagnostiku provozních stavů deskových výměníků“. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

 logo eu a ministerstva průmyslu a obchodu

 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců E S L, a.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012927

Datum zahájení:                   01.12.2019 
Datum ukončení:                  30.11.2021

Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly a požadavky trhu práce. V rámci projketu bude proškoleno 30 zaměstnanců na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti a technické a jiné odborné vzdělávání.

 

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREMNÍCH PROCESŮ A VÝUKOVÉHO SYSTÉMU INVYSYS

Uplatnění systému informačního modelování budov (BIM - Building Information Modeling) v rámci našeho vlastního produktu - interaktivní výukový systém (INVYSYS). Jeho digitalizace a digitální transformace ve "smart" výukový systém a procesů v oboru sezaváděním a využíváním cloud computingu.

logo eu a ministerstva průmyslu a obchodu

 

 

 

 

 

INOVAČNÍ VOUCHERY - VI. VÝZVA: POSOUZENÍ VÝUKOVÉ POMŮCKY KUPR

Datum zahájení:                   01. 01. 2021
Datum ukončení:                  30. 06. 2021

Výuková pomůcka KUPR získá certifikací důležitou informaci o bezpečnosti pro využívání ve výuce na základních školách. Velkou výhodou této pomůcky je opakované používání pro procvičování zručnosti a technických dovedností bez vzniku jakéhokoliv odpadu a potřeby neustálého přísunu surovin.

logo eu a ministerstva průmyslu a obchodu

 

 

 

 

 

 

Digitalizace obchodních procesů a marketing společnosti E S L, a.s., č. projektu: IDENT124

Datum zahájení:                   09. 02. 2023
Datum ukončení:                  30. 06. 2023

Výsledkem projektu je soubor návrhů a způsobů řešení v oblasti marketingu a péče o zákazníky, který využijeme pro tvorbu nových webových stránek a e-comerce.

             

 

INOVAČNÍ VOUCHERY - VI. VÝZVA: Návrh a realizace vybavení pro zavedení metody BIM

Datum zahájení:                   10. 12. 2022
Datum ukončení:                  31. 07. 2023

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028184

Předložený projekt si klade za cíl navrhnout a realizovat nové modely a výukové trenažéry pro systém INVYSYS, navrhnout ucelený systém pro monitoring, vyhodnocení, výuku, testování a metodiku pro digitalizaci procesů TZB a jejích zavádění do škol. Projekt je rozdělen do několika dílčích kroků, které navzájem na sebe navazují a vytváří tak komplexní pohled na danou problematiku jak z pohledu technického, ekonomického a pedagogického.

Zařadit do výuky kapitoly věnované metodě BIM a práci s informačním modelem stavby ukládá středním školám se stavebním zaměřením aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP).

 logo eu a ministerstva průmyslu a obchodu

 

 

 

 

 

1995 -

Založení akciové společnosti E S L, a.s.

2000 -

otevření maloobchodu topenářským a instalaterským zbožím

implementace systému jakosti ISO 9001

2003 -

Výstavba vlastní dílny na výrobu technologických prvků

2009 -

Otevření školicího centra společnosti

2010 -

Zahájení prvního výzkumně-vývojového projektu

2013 -

Otevření výzkumně-vývojového centra

Modernizace výrobní dílny a její vybavení CNC stroji

2014 -

Získání osvědčení Autorizovaný partner Alfa Laval

zahájení výroby skládaných výměníků

2015 -

Otevření pobočky pro servis a prodej nářadí Rothenberger v Praze

2017 -

Zavedení nového informačního systému

2018 -

implementace nové normy kvality ISO 9001:2015

2019 -

spolupráce s JIC | Jihomoravské inovační centrum

2020 -

získání Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s.

2021 -

nové prostory servisního centra ROTHNBERGER v Brně a změna adresy servisního centra ROTHENBERGER v Praze

2022 -

instalace systému INVYSYS v zahraničí 

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz